header

header

اس ام اس با موضوع عشق و سیگار جدید

اس ام اس با موضوع عشق و سیگار جدید

Sigarrrr02

سیگار بکش

بغض کن

گریه کن

دق کن

ولی با هر آدم نامردی درد و دل نکناس ام اس سیگار
new smoking smsمرگ ، مُردن نیست

و مرگ ، تنها نفس نکشیدن نیست

من مردگان بی شماری را دیده ام

که راه می رفتند

حرف می زدند

سیگار می کشیدند

و خیس از باران انتظار و تنهایی را درک می کردنداس ام اس سیگار
new smoking sms


برایم سیگاری آتش بزن

میان لب هایم بگذار و دور شــو . . .

پر از باروتم !اس ام اس سیگار
new smoking smsشبیه کسی شده ام که پشت دود سیگارش با خود می گوید :

باید تـَرکـــــ کنم !

ســیگار را ، خانــــه را ، زندگـــی را و باز پُــکــی دیگــــر می زند

اس ام اس سیگار
new smoking sms

اس ام اس درباره سیگار
Sms about cigarette


گاهی باید بدون پک زدن فقط بنشینم و نگاه کنم که سیگارم چگونه می سوزد

شاید آخر فهمیدم چه لذتی می بری از تماشای سوختن من

شاید آخر قانع شدماس ام اس درباره سیگار
Sms about cigarette
اینجا زمین است

هیچ چیز عجیب نیست

آدم ها آرزوهایت را مثل سیگار دود می کنند و به آسمان می فرستند


اس ام اس با موضوع عشق و سیگار


صندلی خالی

گل های تازه

سیگارهای نیمه

رفته ای یا هنوز نیامده ای؟
چرا ترک کنم سیگار لعنتی را که فریاد می زند نبودنت را؟

که در دست می گیرم بدن نرمش را جای دست های سردت  که حس می کنم بودنش رااس ام اس درباره سیگار
Sms about cigarette


حقیقت تلخ تر از آن بود

که شب اش به سیگاری سرانجام یابداس ام اس درباره سیگار
Sms about cigarette


می ترسم از آن دخترک شلوغ و پر هیاهو

زنی تنها و شکسته با سیگاری در دست باقی بمانداس ام اس با موضوع عشق


من را از مرگ نترسانید

آدمی که هرروز چند بار با هر سیگار می میرد

و با سیگار بعدی جان می گیرد از مرگ هراسی ندارد!اس ام اس درباره سیگار
Sms about cigarette


سرفه هایم خشک است

مثل مردی که سیگارش را عوض کرده باشد یا زنی که معشوقَش رااس ام اس درباره سیگار
Sms about cigarette


می خواهم شعر و سیگار را ترک کنم اما نمی شود !

آخر چگونه هم شب باشد و هم تــــــــو و هم سیگار و قهوه ؟

پس شعر چه می شود ؟

یا اینکه تــــــو باشی و شعر و یاد اولین قرار

پس سیگار چه می شود ؟

اصلا انگار باید تو را ترک کنماس ام اس درباره سیگار
Sms about cigarette


به ته سیگارهایتان احترام بگذارید

نیندازیدشان زیرپا

چرا آدم ها عادت دارند هرکه به پایشان سوخت را می اندازند زیر پا

اس ام اس با موضوع عشق و سیگار

سیگاری گوشه لبم بود

دنبال کبریت بودم

گفتم آقا آتیش دارید ؟

گفت تو جیبم نه اما تو دلم هست به کارت میاد؟عشق سیگار نیست که ازش خسته شدی زیر پات لهش کنی

ماشینم بوی سیگار می دهد

تنم ، لباسم ، دفتر کارم

حتی قهوه های دو نفره ی فرانسوی هم بوی سیگار می دهد

از زمستان ۲ سال پیش تمام لحظه های من که بوی تو را می داد

فقط بوی سیگار می دهد …
سیگارو بخاطر تو ترک نمی کنم

وقتی تو با من بودی اونم با من بود

حالا که نیستی هم این با منه

وفاداری کدامتان بیشتر است؟

جوابی نداریاس ام اس سیگار و عشق


از من پرسید امروز می خوام تکلیفمو مشخص کنی یا من یا سیگار؟

نگاهی به سیگار توی دستم کردم که انگار سوختنش شدت گرفته و داره بهم می گه عشقت مهمتره

یه پک دیگه زدم نگاش کردم و گفتم : خداحافظSmoking and love sms


ازم پرسید سیگارو ترک نکردی

گفتم نه کبریت و ترک کردم

سیگارو با سیگار روشن می کنم
گفتم : با عشق زمان فراموش می شود و با زمان عشق

سیگاری گوشه ی لبم ، گفت : با سیگار هر دو


اس ام اس با موضوع عشق و سیگار


من به تعداد تمام سیگار هایی که کشیده ام تو را یاد کرده ام

اگر می توانستم تو را فراموش کنم سیگار را هم ترک می کردم

این مطلب را به اشتراک بگذارید :