header

header

عکس های عاشقانه و متن احساسی تیر ۹۴

عکس های عاشقانه و متن احساسی تیر ۹۴

عکس های عاشقانه و متن احساسی تیر 94

زندگی هنر نقاشی کردن است بدون استفاده از پاک کن سعی کن همیشه طوری زندگی کنی که وقتی به گذشته برمیگردی نیازی به پاک کن نداشته باشی.

دوستت ندارم به اندازه ی اقیانوس، . چون یه روز به آخرش میرسی . دوستت ندارم به اندازی خورشید، چون غروب میکنه .
دوستت دارم . به اندازی روت که هیچوقت کم نمیشه
عکس عاشقانه جدید

عکس های عاشقانه و متن احساسی تیر 94

ژستـِ سیگار کشیدنتـ را با هیچـ چیز دنیا عوضـ نمیکردمـ
وقتیـ فقط رویا هستیـ
اینـ منظرهـ را کهـ دود مانعـ میشد خوبـ ببینمتـ را دوستـ داشتمـ
اما حالـا از منـ میپرسیـ چرا مثلـ قبلـ کهـ حتیـ از یهـ لحظهـ سیگار کشیدنمـ چشمـ برنمیداشتیـ نیستیـ؟
برایتـ تکراریـ شدهـ امـ؟
و منـ در دلمـ میگویمـ :
سادهـ استـ نفهمـ!
چونـ عاشقتـ شدهـ ام منظرهـ دود شدنتـ دلبریـ نمیکند!!

عکس های عاشقانه و متن احساسی تیر 94
میدونیـ تمامـ غمـ و دردهایـ ما از نزدنـِ حرفایـ ناگفتمونهـ
اینهـ کهـ میشهـ بغضـ…میشهـ کینه…نفرتـ از عزیز ترینـ ها!
نقابـ اخمیـ کهـ رویـ صورتتـ داریـ بهتـ اقتدار نمیبخشهـ لااقلـ برایـ منـ
+زیرِ تابوتـ درد را گرفتمـ با دستانـِ خودمـ گورشـ را کندمـ
+یادمونـ نرهـ ما آدما تاوانـ کارایـ خودمونـ رو میدیمـ
+دارمـ کتابـ [دختریـ از پرو ]رو میخونمـ تا الانـ بد نبود
عکس عاشقانه احساسی
.
گاه می اندیشم
خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید؟
آن زمان که خبر مرگ مرا
از کسی میشنوی، روی تو را
کاشکی میدیدم
شانه بالازدنت را،
بی قید
و تکان دادن دستت که،
مهم نیست زیاد
و تکان دادن سر را که
عجب! عاقبت مرد؟
افسوس!
کاشکی میدیدم
من با خود می گویم
چه کسی باور کرد
جنگل جان مرا
آتش عشق تو خاکستر کرد ؟؟؟
+دلمـ برایتـ تنگـ شدهـ میفهمیـ؟
+کاشـ یهـ بینگـ بنگـ یهـ انفجار منـُ بهـ ایدهـ آلـ هامـ برسونهـ
+گریهـ!

عکس های عاشقانه و متن احساسی تیر 94
פֿـوابـَــم نـِـمـــے بــَـرَב
بـــﮧ هـَـمـــﮧ چـیــز فـِـڪــر ڪـَـرבهـ اَـم
بیـشـتـَـر از هـَـمـــﮧ بــﮧ “تــو”
و مـیـבآنـَـم ڪـﮧ פֿـوابــے
و قـبــلــ از بستـــﮧ شـُـבَنــِ چـشمــہـآیـَـتــــ
بـــہ هـَـمـــہ چـیــز فـِـڪـر ڪـرבهـ اے جـُـز “مـَـــלּ”

عکس های عاشقانه و متن احساسی تیر 94

عکس های احساسی
.
.
عـاشقــِ ڪـَـسـﮯ بـآشــ
ڪـﮧ اگــﮧ تـو بـَـבتـَـریـלּ لـِـبـآسـَـم بــوבی
تــو رو بــﮧ هـمـﮧ نـِـشـوלּ بــِـבهـ و بگــﮧ ایــלּ دنــیــاے مَـنــﮧ

عکس های عاشقانه و متن احساسی تیر 94
+تـوی قـرآنــ خـوانـده ام یعقـوب یـادم دادهـ استــ
دلبـرتــ وقتـی کنـارتــ نیستــ کـوری بهتـر استــ…
.
هـیچـڪس בیـگــَـر او نــِـمــے شـَـوَב
פَـتــے פֿـوבشـــ

عکس های عاشقانه و متن احساسی تیر 94
+ درد دارهـ اونقدر نبینیشـ کهـ چهرهـ اشـ همـ فراموشـ شهـ و تو هنوز عاشقـ باشیـ
+ اینـ آپـ درد داشتـ برامـ با لبخند نخونشـ
متن عاشقانه
خدایا تابـ نمیـ آورد اینـ مردابـ اینـ همهـ مهربانیـ را
روزهآ سایهـ اتـ بر سرمـ و شبهآ …
نور مهتابتـ !

عکس های عاشقانه و متن احساسی تیر 94
+تازهـ کشفشـ کردمـ ! شبـ حدودایـ ساعتـ دو از پشت پنجرهـ بهـ تماشایـ رویـ ماهـ خدا چشمانمـ
بهـ خوابـ میروند! وسط اتاقـ تو اونـ تاریکیـ یهـ نور سفید…شگفتـ انگیزهـ!

این مطلب را به اشتراک بگذارید :