آزمایش پوکی استخوان

پوکی استخوان را چگونه تشخیص دهیم

پوکی استخوان را چگونه تشخیص دهیم

پوکی استخوان را چگونه تشخیص دهیم ؟

اشعه ایکس معمولا می تواند پوکی استخوان از استخوان طبیعی تشخیص دهی زیرا استخوان به نظر می رسد بسیار نازک تر و سبک تر از استخوان طبیعی شده است.متاسفانه اشعه ایکس می تواند فقط زمانی که ۳۰ درصد استخوان از بین رفته باشد تشخیص دهد علاوه بر این شاخص هایی از تراکم استخوان را نیز به پزشک نشان می دهد.

ادامه مطلب پوکی استخوان را چگونه تشخیص دهیم