آموزش ارسال شارژ در همراه اول

آموزش ارسال شارژ در همراه اول

آموزش ارسال شارژ در همراه اول

mci

آموزش ارسال شارژ در همراه اول که شما میتوانید به کمک این آموزش بین سیم کات های همراه اول شارژ انتقال دهید.ابتدایک پیام کوتاه بدون متن به۸۹۱۰بفرسید که برای شما رمز بفرسد؛ وسپس طبق دستورالعمل زیر عمل می کنیم#شماره موبایل مورد نظر*مبلغ شارژ*رمز*۱۳۲*

ادامه مطلب آموزش ارسال شارژ در همراه اول