آمیزش و تغذیه

تقویت رابطه جنسی با مصرف مواد غذایی

تقویت رابطه جنسی با مصرف مواد غذایی

4

 غذاهایی برای داشتن رابطه جنسی بهتر
مقاله ای که پیش روی شماست براساس این نظریه است که

الف) مردها غذاهایی را دوست دارند.

ب) مردها روابط جنسی را نیز دوست دارند.

ج) پس،خوردن چیزهایی که رابطه جنسیتان را بهتر می کند برایتان مهم نیست؟

ادامه مطلب تقویت رابطه جنسی با مصرف مواد غذایی