آهنگ های جاستین بیبر

آزادی مشروط جاستین بیبر

آزادی مشروط جاستین بیبر

آزادی مشروط جاستین بیبر

یک قاضی روز دوشنبه گفت که جاستین بیبر که با شرایط آزادی مشروط پس از خوانندگی در یک خرابکاری حضور داشته بود و کار های اجتماعی خود را انجام نداده است.قاضی دادگاه عالی لیلاند هریس در یک جلسه در مورد خرابکاری جاستین بیبر خواننده پاپ که باعث آسیب رساندن با تخم مرغ به خانه ی همسایه در سال گذشته محکوم شد.

ادامه مطلب آزادی مشروط جاستین بیبر