اثرات خون دایناسور

کشف جدید سلول های دایناسور ها

کشف جدید سلول های دایناسور ها

  کشف جدید سلول های دایناسور ها

 

همیشه با مشاهده فیلم پارک ژوراسیک به نظر دور از ذهن می رسید که دایناسور ها چنین رفتار و ساختاری جسمی داشته باشند اما با کشف جدید سلول های جدید از یک دایناسور توانست مهندسی ژنتیکی که در آخرین قسمت فیلم ژوراسیک یعنی ژوراسیک جهانی به کار رفته بود را به اثبات برساند.دانشمندان یک پشه را که در یک سنگ کهربا فسیل شده بود یافتند که خون دایناسوری را نوشیده بود و صد ها میلیون سال به طور باور نکردنی در آن محفوظ مانده بود و توانستند اطلاعات بسیار مهمی از دایناسور های بدست آورند چنین چیزی بسیار نادر است و تنها در مکان های حفاظت شده احتمال مشاهده وجود دارد.

ادامه مطلب کشف جدید سلول های دایناسور ها