اختلال اضطراب منتشر

حقایق در مورد اختلال اضطراب

حقایق در مورد اختلال اضطراب

حقایق در مورد اختلال اضطراب

اختلال اضطراب یک اختلال خلقی است گه زندگی افراد مبتلا را دچار اختلال می کند.ترس یکی از شایع ترین اختلالات اضطرابی به شمار می رود و سایر اختلالات اضطرابی شامل اختلال اضطراب جدایی در کودکان ، اختلال اضطراب اجتماعی ، سکوت انتخابی ، اختلال پانیک ، و ترس از مکانهای شلوغ و غیره می باشد.اختلال های وسواسی نیز جزو اختلالات اضطرابی طبقه بندی می شود.


ادامه مطلب حقایق در مورد اختلال اضطراب