ازدواج زنان

سن ازدواج دختران در کشور چند سال است؟

سن ازدواج دختران در کشور چند سال است؟

thumb_HM-20131

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: رشد جمعیت جوان کشور در گروه سنی زیر ۳۵ سال کم و بر تعداد سالمندان اضافه شده است و سن ازدواج دختران در کشور به مرز ۳۰ سال رسیده است. معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: رشد جمعیت جوان کشور در گروه سنی زیر ۳۵ سال کم و بر تعداد سالمندان اضافه شده است و سن ازدواج دختران در کشور به مرز ۳۰ سال رسیده است.

ادامه مطلب سن ازدواج دختران در کشور چند سال است؟