اس ام اس های جدید فلسفی و آموزنده شهریور ۹۴

اس ام اس های جدید فلسفی و آموزنده شهریور ۹۴

اس ام اس های جدید فلسفی و آموزنده شهریور 94

وقتی می توانی با سکوت حرف بزنی
بر پایه های لغزان واژه ها تکیه نکن


اس ام اس فلسفی جدید

یادها رفتند و ما هم می رویم از یادها
کی پر کاهی بماند در میان بادها


جدیدترین اس ام اس های آموزنده

هوالحق
قدری صبور باش که این نیز بگذرد
این روزهای زرد و غم انگیز بگذرد
آری بهار پشت زمین لانه کرده است
چیزی نمانده که پاییز بگذرد
گفتم کنار مردم نامرد زندگی ؟
گفتی صبور باش که این نیز بگذرد

ادامه خواندن اس ام اس های جدید فلسفی و آموزنده شهریور ۹۴