اس ام اس با موضوع عشق و سیگار جدید

اس ام اس با موضوع عشق و سیگار جدید

Sigarrrr02

سیگار بکش

بغض کن

گریه کن

دق کن

ولی با هر آدم نامردی درد و دل نکناس ام اس سیگار
new smoking sms


ادامه خواندن اس ام اس با موضوع عشق و سیگار جدید