اس ام اس بوسه مرداد 94

اس ام اس بوسه رمانتیک مرداد ۹۴

اس ام اس بوسه رمانتیک مرداد ۹۴

اس ام اس بوسه رمانتیک مرداد 94

لب های مرا از همه استثنا کن
یک بوس خصوصی به لبم اهدا کن..!

.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

اس ام اس بوسه جدید ۹۴

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

.

اتل متل یه فانوس / فرستادم برات بوس
گرفتی بگو آره / نشد بگو دوباره !

.

ادامه مطلب اس ام اس بوسه رمانتیک مرداد ۹۴